Autorendi tingimused

 1. Lepingu eesmärk, objekt, selle üleandmine ja tagastamine
 2. Käesoleva sõiduki rendilepinguga sätestatakse sõiduki rendileandja õigused ja kohustused sõiduki rendileandmiseks ning sõiduki rentija (sh sõiduki kasutaja) õigused ja kohustused sõiduki rendilesaamiseks ja selle kasutamisel ning tagastamisel rendileandjale.
 3. Rendileping sõlmitakse ühe rendile antava sõiduki rendile andmiseks ja rendile saamiseks ning kasutamiseks perioodil, milles käesoleva sõiduki rendilepinguga on pooled kokku leppinud.
 4. Käesoleva sõiduki rendilepingu juurde kuuluvad selle lahutamatu osana sõiduki rendilepingueritingimused, millega on sõiduki rentnik põhjalikult tutvunud, neist aru saanud ning kohustub nendest lähtuvalt sõiduki rentimisel, kasutamisel ja tagastamisel juhinduma ning nende kohaselt suhtes rendileandjaga käituma, mida sõiduki rentnik kinnitab käesolevale rendilepingule alla kirjutamisega.
 5. Sõiduki rendilepingu objektiks on käesoleva lepingu preambula  II-s osa märgitud rendile antav sõiduk.
 6. Rendileantav sõiduk antakse rendileandja poolt üle ja võetakse rentniku poolt vastu sõiduki kontroll-lehe alusel, kusjuures sõiduki rentnik kontrollib sõiduki tehnilist seisundit ja kehtivatele nõuetele vastavust sõiduki vastuvõtmisel ning kinnitab oma allkirjaga, et see vastab sõiduki kontroll-lehel märgitule.
 7. Sõiduki rentnik kohustub sõiduki tagastama sõiduki rendileandjale rendilepingus märgitud kohas, kuupäeval ja kellaajal ning samas tehnilises seisundis, sama varustuse ja sama dokumentatsiooniga, nagu see oli sõiduki rendile saades. Renditud sõiduki teises korras tagastamise korral on sõiduki rentnik kohustatud selles rendile andjaga täiendavalt kokku leppima vastavalt rendileandja poolt  sõiduki väljaspool tagastamistähtaega kehtestatud korrale.
 8. Juhul, kui rentniku poolt tagastatakse renditud sõiduk seisus, kus ta vajab puhastamist või muud hooldust (ei vasta seisundile, milles rentnik sai sõiduki enda valdusse), siis teostab sõiduki rentnik enne sõiduki üleandmist selle üleandmiseks kordaviimise või rentnik tasub rendileandjale sõiduki kordaviimisega, hooldusega (puhastamine vm) tekkinud kulu.
 9. Sõiduki rentimine on tasuline, kusjuures sõiduki renditasu on ette nähtud maksta 24-tunnise perioodi kohta sõiduki rentniku poolt tema valdusse saamisest kuni selle tagastamiseni rendile andjale lepinguga ettenähtud või täiendavalt kokkulepitud korras ja seisus.
 10. SÕIDUKI RENDILEPINGU ERITINGIMUSED

Sõiduki rendileandja kinnitab ja sõiduki rentija on teadlik, et renditud sõiduk või selle kasutusõigus kuulub rendileandjale, millega omab rendileandja õigust sõidukit rentijale rendile ja kasutada andmiseks.

Sõiduki rendileandja ja sõiduki rentija on käesoleva sõiduki rendilepinguga kokku leppinud tingimuses, et sõiduki rendile andmine ja rentniku poolt rentimine ning selle kasutamine toimub rangelt käesolevas rendilepingus sätestatud tingimustel ja käesoleva sõiduki rendilepinguga reguleerimata tingimustes juhinduvad pooled seadusest.

1.Sõiduki rendileandja kohustused ja õigused

1.1 Sõiduki rendileandja kohustub andma rentnikule üle täielikult töökorras ja kehtivatele nõuetele vastava sõiduki koos sõiduki kasutamiseks vajaliku lisavarustuse (sh võimalikult positsioneerimisseadmega) ja dokumentatsiooniga, sh lisavarustusega, mis on sõiduki rentniku poolt taotletud ja  sõiduki kontroll-lehel märgituna sõiduki rendileandmisel sõiduki juurde kuuluv.

1.2 Üldjuhul kohustub sõiduki rendileandja sõiduki rendile saajale üle andma täis kütusepaagiga, kui pooled ei ole sõiduki rendile andmisel teisiti kokku leppinud.

1.3 Sõiduki rendileandjal on õigus koheselt nõuda sõiduki rentnikult või sõiduki kasutajalt renditud sõiduki tagastamist peale sõiduki rendilepingus sätestatud sõiduki tagastamise aega, kui pooled ei ole täiendavalt muus kokku leppinud ja kasutada selle õiguse realiseerimiseks kõiki seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

1.4 Sõiduki rendileandjal on õigus nõuda rentnikult sõiduki rentimise eest tasu, kahjuhüvitisi või leppetrahvi vastavalt käesoleva sõiduki rendilepingu tingimustele.

Sõiduki rendileandjal on õigus nõuda rendileantud sõiduki kasutajalt sõiduki kasutamise eest tasu ja kahjuhüvitisi käesolevast rendilepingust ja seadusest tuleneval alusel kui sõiduki rentniku kohustuste eest vastutavalt solidaarkohuslaselt.

1.5 Sõiduki rendileandja ei vastuta mingilgi määral kahjude või nõuete eest, mis seostuvad rendile antud sõidukiga või selle kasutamisega rentniku või kasutaja poolt, sh ka rendilepinguga määratlemata, sh sõiduki rentniku valduses oleku ajal, kui ei leia tõendamist rendileandja süü nõude või kahju esilekutsumises või tekkimises. Rendileandja ei vastuta renditud sõiduki rentniku, sõiduki kasutaja või muude isikute käitumisest tulenevate tagajärgede, nende või teiste isikute vara või muude kahjude eest sõiduki rendile andmisest kuni sõiduki rendileandjale käesolevas lepingus ettenähtud korras tagasiandmiseni ja pärast seda.

1.6 Sõiduki rendile andjal on õigus rendile antud sõidukit igal ajal rentniku kulul oma valdusesse tagasi võtta, kui rentnik käesoleva lepingu tingimusi on rikkunud.

1.7 Rendile andjal on õigus sõiduki rendilepingust tulenevaid sõiduki rentniku ja sõiduki kasutaja isikuandmeid säilitada ja töödelda vastavalt oma õigustatud huvide kaitsele (sõiduki rentniku ja kasutaja krediidivõimelisuse tuvastamiseks, rendileandja varade kaitsmiseks, statistiliseks analüüsiks jm).

Sõiduki rentniku, sh sõiduki kasutaja  poolt käesolevast lepingust tulenevate kohustuste rikkumise korral on sõiduki rendileandjal õigus avalikustada  sõiduki rentniku, sh sõiduki kasutaja kohta andmeid kolmandatele isikutele sõiduki rendileandja huvide kaitseks.

 1. Renditud sõiduki rentniku õigused ja kohustused

2.1 Sõiduki rentniku õigused tulenevad käesolevas sõiduki rendilepingus sätestatust.

2.2 Sõiduki rentniku vastutus renditud sõiduki vigastuste ja kahju puhul

2.2.1 Sõiduki rentnik on rendiperioodi jooksul sõiduki, selle osade ja lisavarustuse eest, sh vigastuste, varguse ja kaotuse juhul tekkinud kahjude eest täielikult vastutav ja kohustub hüvitama sellega seostuvad kulud täies ulatuses sõiduki rendileandjale.

2.2.2 Rendileantud sõiduki iga rehvi purunemise korral ajal, mil sõiduki rentnik on sõiduki eest vastutav (sõiduki saamisest kuni selle tagastamiseni rendileandjale), on sõiduki rentnik kohustatud tasuma hüvitise vastavalt sõiduki rehvi maksumusele või sõiduki rendileandja kehtivale hinnakirjale.

2.2.3  Rendiperioodiks sõidukiga kaasa tarnitud lisavarustuse kaotuse korral on rentnik kohustatud tasuma kulud ja maksma trahvi vastavalt sõiduki rendileandja kehtivale hinnakirjale.

2.2.4  Sõidki rendiperioodil juhtunud liiklusõnnetuse korral on sõiduki rentniku omavastutus 350-800 € (täpne konkreetse sõiduki omavastutus on ära toodud antud lepingu auto tehniliste andmete juures),  mille kohustub liikluskahju korral sõiduki rentnik tasuma omavastutuse korras sõiduki rendileandjale.

2.3 Sõiduki rentnik ja sõiduki õigustatud kasutaja

2.3.1 Sõiduki rentnikuks ja selle õigustatud kasutajaks võib olla vähemalt 21. aastane isik, kes omab renditud sõiduki juhtimiseks kehtivat juhtimisõigust (juhiluba) vähemalt 2. aastat. Alla 21. aastasel isikul tuleb sõiduki rendilepingu sõlmimisel tasuda lisa tagatisraha 200 eurot (noore juhi tasu).

2.3.2 Sõidukit rentiv isik on kohustatud rendilepingu sõlmimisel esitama oma passi või ID-kaarti, millest koopia jääb sõiduki rendilepingu juurde.

2.3.3 Rendilepingut sooviv isik ja renditava sõiduki õigustatud kasutaja esitab lepingu sõlmimisel juhiloa originaali, millest jääb lepingu juurde koopia. Renditud sõiduki õigustatud kasutaja kantakse rendileandja poolt lepingusse lisatasu eest rendileandja sellekohase tariifi järgi. Kui rendiperioodi alguses selgub, et Teie juhtimisõigus ei kehti, siis ei saa me autot väljastada, samuti ei kuulu sellisel juhul tagastamisele mistahes eelnevalt tehtud ettemaksed.

2.3.4 Renditud sõidukit võivad juhtida ainult sõiduki rentija ja/või  isikud, kes on käesolevas sõiduki rendilepingus märgitud renditud sõiduki õigustatud kasutajana. Sõiduki rentnikul on keelatud anda käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle lepingus märkimata isikutele (kolmandatele isikutele), kui selles ei ole täiendavalt kirjalikult kokku lepitud.

2.3.5 Sõiduki rentnikul on keelatud anda renditud sõidukit kasutada ja seega lubada sõidukit juhtida isikul, kes on küll märgitud käesolevas lepingus renditud sõidki kasutajaks juhul, kui:

2.3.5.1 isik (kaasa arvatud ise) ei oma vastavat kehtivat renditud sõiduki juhtimisõigust (juhiluba) ja/või esinevad muud seadusest tulenevad piirangud;

2.3.5.2 isik (kaasa arvatud ise) on alkohoolsete, narkootiliste või muude ainete mõju all või kes on üleväsinud või muude häiretega, mis taksitavad sõiduki ohutut kasutamist;

2.3.5.3 renditud sõiduki kasutajad vastutavad kõikidest käesolevast sõiduki rendilepingust tulenevate kohustuste nendepoolse rikkumise korral kui sõiduki rentnik.

2.3.5.4 sõiduki rentnik vastutab kõikidest sõiduki kasutajatest tulevete kahjuhüvitise nõuete eest sõiduki rendileandja ees. 

3.Sõiduki kasutamine

3.1 Sõiduki rentnik on vastutav renditud sõiduki heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest ning kohustub sõidukit kasutama ainult sõiduki kasutamiseks ettenähtud otstarbel. Juhul, kui sõiduki rentnik käesoleva sõiduki rendilepingus sätestatud tingimust rikub,  on ta vastutav kogu kahju ulatuses, mida tema käitumine sõiduki rendileandjale tekitas ja sellisel juhul kaotab sõiduki rentnik piiratud omavastutuse õiguse hoolimata kindlustuskattest.

3.2 Sõiduki rentnik on kohustatud sõidukist lahkudes sõiduki lukustama ning lülitama sisse alarmsüsteemi, kui see kuulub sõiduki varustusse. Sõidukit tuleb parkida selleks ettenähtud alal. Kui sõiduk on varustatud eemaldatava raadio või raadiopaneeliga, tuleb see sõidukist lahkumisel kaasa võtta ning hoiustada turvalises kohas. Turvavööd ning laste turvatoole tuleb kasutada vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

3.3 Sõiduki rentnik on kohustatud kasutama renditud sõidukile ettenähtud kütust, kontrollima peale iga 1000 km läbimist õli- ning teiste vedelike taset ja vajadusel neid lisama. Juhul, kui rendisõidukiga juhtub avarii või tehniline rike, tuleb rendileandjat sellest koheselt teavitada. Teenindusse või remonti võib rendisõiduki viia vaid sõiduki rendileandja loal või korraldusel.

3.4 Renditud sõidukit ei tohi kasutada:

3.4.1 mittesihtotstarbeliselt ja mitte vastuolus registreerimistunnistuses või sõiduki tehnilistes tingimustes lubatud tingimustega,

3.4.2 teiste sõidukite (sh järelhaagiste) ja muude objektide lükkamiseks või pukseerimiseks,

3.4.3 sõiduks maastikul või teedel, mis pole antud renditud sõidukile ette nähtud,

3.4.4 nõuetekohaselt kinnitamata kaupade veoks,

3.4.5 selliste kaupade või esemete veoks, mille lõhn või muu kahjustav toime kahjustab sõidukit või teeb võimatuks antud sõiduki kohese uuesti rendile andmise või tingib eripuhastuse või tekitab jääva kahjustuse,

3.4.6 rallidel, test- ning võidusõitudel osalemiseks,

3.4.7 liikluseeskirjade ja muude kehtivate eeskirjade vastaselt,

3.4.8 seadusevastaseks tegevuseks,

3.4.9 edasirentimiseks,

3.4.10 sõitmiseks liikluseks keelatud aladel,

3.4.11 õppesõiduks.

3.5 Sõidukit võib kasutada ainult Eesti Vabariigi territooriumil, välja arvatud juhtudel, kui on sõiduki rendileandjaga eelnevalt kirjalikult kokku lepitud.

3.6 Rendile antud sõiduki lisavarustusse kuulub võimalusel sõiduki positsioneerimise seade, mida on rendileandjal õigus kasutada sõiduki asukoha kindlaksmääramiseks kahtluse korral, kui renditud sõiduk ei ole sõiduki rentniku poolt lepinguga ettenähtud ajaks tagastatud ja pole teatatud hilinemise asjaoludest või sõiduk on eeldatavalt sõitnud väljapoole Eesti Vabariigi territooriumi, kui seda õigust pole eraldi kokku lepitud,  või renditud sõiduki tehnilise rikke korral, mis takistab renditud sõiduki sihipärast ja otstarbekohast kasutamist.

4.Maksetingimused

4.1 Enne sõiduki rentimiseks broneerimist või tellimuse esitamist sõiduki rentimiseks on sõidukit rentida sooviv isik kohustatud tutvuma põhjalikult sõiduki rentimiseks rendileandja poolt kehtestatud tingimustega. Sõiduki rentimiseks broneerimisel või enne sõiduki rendilepingu sõlmimist teeb sõidukit rendile võtta sooviv isik ettemakse, millega kinnitab sealjuures sõiduki rentimiseks rendileandja poolt kehtestatud tingimustega täielikku tutvumist ja nõustumist. Ettemakse tegemise aluseks on sõidukit rendile sooviva isiku poolt esitatud sõiduki broneerimise tingimused või tellimus ja selle alusel rendileandja poolt esitatav kalkulatsioon, mis on võrdne eeldatava rendimaksumuse, antud sõiduki rentniku omavastutuse, paagitäie kütuse ning tankimise teenustasu suurusega.

4.2 Sõiduki rentnik on vastutav kogu rendilepingust tulenevate kohustuste tasumise eest ka juhul, kui maksjaks on rentniku poolt ära näidatud kolmas osapool või isik.

4.3 Sõiduki rendilepingust tulenevate kohustuste tasumise eest on renditud sõiduki kasutajad samaaegselt vastutavad kui solidaarvõlgnikud.

 1. Renditasu ja muude kulude hüvitamine

5.1 Renditasu väljendab renditud sõiduki kasutamiste eest tasu rentniku poolt rendilepingu allkirjastamisel kokku lepitud tingimustel. Renditasus sisalduvad sõiduki rendihind ning tasud täiendavate teenuste eest, mida sõiduki rentnik on soovinud ja/või aktsepteerinud sõiduki broneerimisel (tellimisel) ja/või lepingu allkirjastamisel. Kõik tasud kuuluvad maksustamisele vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele, mille kannab sõiduki rentnik.

5.2 Sõiduki renditasu arvutamise aluseks on rendisõiduki broneerimise ajal kehtiv ning rentniku ja rendileandja vahel rendilepingu sõlmimisel kokku lepitud tariif, selles sisalduvate teenuste hindadega ning rendileandja lisateenuste hinnakiri. Sõiduki rentnik on kohustatud täitma antud tariifi kehtivuse tingimusi. Tariifi kehtivuse tingimuste hulka kuuluvad tingimused rendi ajale, rendi minimaalsele pikkusele, soodustuste olemasolule jt.

5.3 Renditasu arvestatakse minimaalselt 24-tunnise perioodi kohta, kui rendilepingu sõlmimisel kokkulepitud tariifi kehtivuse tingimused ei sätesta teisiti.

5.4 Rendipäevi arvestatakse 24-tunniste perioodidena sõiduki rendi alguskellaajast arvates. Iga järgmine rendipäev hakkab kehtima sõiduki rendi alguskellaaja ületamisel rohkem kui 29 minuti võrra.

5.5 Sõiduautodel kehtib läbisõidupiirang. Konkreetne läbisõidu piirang on ära toodud antud lepingu sõiduki andmete juures. Limiidi ületamisel rakendub auto rentimisel lisatasu 0,1 €/km.

5.6 Tulenevalt sõiduki tegelikust kasutamisest rentniku poolt võivad rendi maksumusele lisanduda kulud, mida pole võimalik ette näha rendilepingut sõlmides. Nende kulude hulka kuuluvad tariifi kehtivuse tingimustest mitte kinnipidamisega seotud kulud, lepingus märgitud tagastamisajast ja/või -kohast mitte kinnipidamisega seotud kulud, sõidukile ja/või selle osadele tekkinud kahjude korvamise kulud, tasu kütusepaagi kütusega täitmise eest ning sellega seotud teenustasu, väljaspool tööaega ja/või rendileandja asukohta renditud sõiduki tagastamise kulud, lisapuhastuse kulud, liiklus- või parkimistrahvide ja muud kulud ning nende kulude administreerimiskulud, lepingu tingimuste rikkumisest tulenevad kulud ja muud kulud, mis tulenevad auto kasutamisest rentniku poolt, kuid ei ole rendileandja ja rentniku vahel rendilepingu sõlmimisel kokku lepitud või arvestatud. Vastavalt allkirjastatud lepingule on sõiduki rentnik kohustatid tasuma kõigi täiendavate põhjendatud kulude eest.

5.7 Lisanduvate kulude hinnakiri

Trahvide administreerimine 25€

Kahjujuhtumite käsitlemise tasu 25€ ( liiklus ja klaasid)

Suitsetamine autos 200€

Auto tankimise tasu 25€ lisandub kütuse hind

Võtmete, dokumentide kaotamise tasu 400€

Sisustuse keemiline puhastus 70€

5.8 Lõplik renditasu suurus määratakse kindlaks peale sõiduki tagastamist.

5.9 Sõiduki rentnik on kohustatud hüvitama sõiduki rendileandjale kõik kulud, mis on rendileandjale tekkinud sõiduki rentniku süülise käitumisega renditud sõiduki kasutamisel tulenevalt käesoleva lepingu rikkumisega või tulenevalt seadusest või mida ei ole hüvitatud rendileandjale, sh kindlustuse poolt.

 1. Kütusepaagi täitmise kulud

6.1 Sõiduki rentnikule antakse rendileandja poolt renditud sõiduk üle täis kütuse paagiga. Juhul, kui renditud sõiduk tagastatakse vähema kui täis paagiga, tuleb sõiduki rentnikul tasuda teenustasu puuduoleva kütuse selle aja kehtivas maksumuses ja tankimise eest rendileandja hinnakirja alusel.

6.2 Juhul, kui rentnik on rendilepingu sõlmimisel avaldanud soovi tasuda sõiduki paagitäie kütuse eest ette, tasub ta selle eest summas, mis on märgitud tema rendilepingule või talle esitatud eeldatava rendisumma kalkulatsioonile ning võib sõiduki tagastada paaki täitmata. Sõiduki tagastamise hetkeks tarbimata jäänud kütuse eest sõiduki paagis tagasiarvestust ei tehta.

 1. Liiklusõnnetus, vargus ja vandalism

7.1 Sõiduki rentnik on kohustatud teatama liiklusõnnetusest (avariist), sõiduki ja/või selle osade vargusest, vigastustest ja/või mõnest muust renditud sõidukiga toimunud intsidendist koheselt rendileandjale ja viimase nõudmisel politseile ning kindlustusele.

7.2 Sõiduki rentnik ei tohi pärast intsidendi toimumist sõiduki rendileandja poolset nõusolekut saamata aktsepteerida võimalikku vastutust ega vabastada kedagi võimalikust vastutusest. Sõiduki rentnik on kohustatud kirjalikult üles märkima intsidendis osalejate ja/või tunnistajate nimed, telefoninumbrid ning aadressid ega tohi piirduda üksnes suulise informatsiooni kogumisega.

7.3 Sõiduki rentnik on avarii, varguse ja/või vandalismi korral kohustatud täitma rendileandja õnnetusjuhtumi või varguse avalduse. Samuti peab rentnik rendileandjale edastama allkirjastatud seletuskirja, mis sisaldab temapoolset toimunu üksikasjalikku kirjeldust ning kehtiva juhiloa koopia.

7.4 Rendisõiduki varguse korral peab rentnik sõiduki rendileandjale üle andma sõiduki olemasoleva lisavarustuse, sh võtmed, eemaldatava raadio või raadiopaneeli, registreerimistunnistuse ning vargusvastase alarmi puldi. Juhul, kui rentnik nõutavaid esemeid sõiduki rendileandjale üle ei anna või ei täida teisi esitatud põhjendatud nõudeid, on rendileandjal õigus nõuda rentnikult tekitatud kahju hüvitamist.

7.5 Sõiduki rentnik on kohustatud tegema koostööd sõiduki rendileandjaga ja tema kindlustusandjatega liiklusõnnetuse, vargusjuhtumi ja/või vandalismi uurimisel ning lahendamisel.

7.6 Kui ilmastikuolud, pimedus, sõiduki tagastamise koht ja/või aeg ei võimalda sõiduki rendileandja töötajatel koheselt avastada rendile antud sõidukil vigastusi ja puudusi või kui vigastuste ja muude puuduste avastamine on raskendatud sõiduki määrdumise, vigastuste asukoha ja/või puuduvate osade asukoha tõttu, on rendileandjal õigus nõuda sõiduki rentnikult tekkinud kahju hüvitamist. Juhul, kui vigastused või puudused on avastatud hiljem kui 15 päeva jooksul peale sõiduki tagastamist rentniku poolt või juhul, kui sõidukit on juba varem uuesti välja üüritud, ei kuulu kahjud sõiduki rentniku poolt hüvitamisele ja sellekohast nõuet sõiduki rendileandja siis ei esita.

 1. Parkimis-ja liiklustrahvid ja muu

8.1 Sõiduki rentnik vastutab täielikult kõigi rendiperioodil renditud sõiduki kasutamisega saadud liiklus- ja parkimistrahvide ning teiste seaduserikkumiste ja nende tagajärgede eest.

8.2 Sõiduki rentnik on kohustatud renditud sõidukiga saadud liiklus- või parkimisetrahvidest rendileandjat koheselt informeerima.

8.3 Rendileandja poolt rendile antud sõidukiga seostuvate liiklus-, parkimis- ja muude trahvide tasumise korral, on sõiduki rentnik kohustatud vastava nõude saamisest 5 pangapäeva jooksul need hüvitama rendileandjale ja ühtlasi hüvitama nendest nõuetest tulenevad intressid, sealjuures seadusest tulenevad ning kulude administreerimisega tekkinud kulud  sõiduki rendileandja hinnakirja alusel. Lepingu punkt 5.7.

8.4 Rentniku nõudmisel esitab rendileandja sõiduki rentnikule koopia tasumisele kuuluvatest nõuetest, mis rendileandja on pidanud tasuma seostuvalt rendileantud sõidukiga.

 1. Üldsätted

9.1 Renditud sõiduki kasutamine peab sõiduki rentija ja selle õigustatud kasutajate poolt toimuma ja vastama Eesti seadustes (sh liiklusseaduses jm), välisriigis sõiduki kasutamisel selle riigi seadustes, renditud sõiduki kasutamiseks ja hooldamiseks ette nähtud tehase nõuetele ja käesolevas sõiduki rendilepingus  sätestatud nõuetele. Nimetatud nõuete või normide rikkumisel on sõiduki rentnik ja/või kasutaja sõltuvalt sõiduki rendile saamisest ja/või sõiduki kasutamisest täies ulatuses vastutav tekkinud kahjude eest (solidaarvõlgnikud).

9.2 Rentnikul on õigus sõiduki rendileping lõpetada ennetähtaegselt. Sellisel juhul kannab ta kõik kulud ja kahjud seoses lepingu ennetähtaegse lõpetamisega vastavalt talle esitatavale põhjendatud nõudele.

9.3 Rendileandja omab õigust teha sõiduki rentnikule kirjalikult ettepanek lepingu tingimuste muutmiseks, millisel juhul on sõiduki rentnikul õigus sõiduki rendileping ennetähtaegselt lõpetada (kaasneb renditud sõiduki viivitamatu tagastamine) või kirjalikult nõustuda muudatustega.

9.4 Vaidlused sõiduki rendileandja ja sõiduki rentniku vahel lahendatakse poolte kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused kohtulikult vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele Tartu Maakohtus.

9.5 Käesolevast sõiduki rendilepingust on iga lepingu osapool saanud osapoolte poolt allkirjastatult ühe eksemplari.